top of page

Container dry这是最常见和广泛使用的集装箱类型:完全封闭,不受天气影响、
有一个刚性的屋顶、墙壁和地板。它适用于大多数类型的货物和包装。

Screenshot 2023-06-27 140717.png

内部尺寸

tab 2.png

Door Opening

tab 3.png

重量 

tab 4.png

Security Rings

tab 2.png

能力 

bottom of page